§ 1. Duur van het lidmaatschap en wijze van betaling

 1. Het verenigingslidmaatschap geldt voor een jaar, beginnend op 1 oktober en eindigend op 31 september. Dit valt samen met de start van de groepen, die al dan niet onder begeleiding van mentoren de ateliers gebruiken tijdens de ingeschreven dagdelen van hun werkvorm.
 2. Aanmelding gebeurt schriftelijk bij de secretaris voor 1 oktober.
 3. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd tot wederopzegging.
 4. Opzegging dient schriftelijk bij de secretaris te gebeuren voor 1 juli van het lopende kalenderjaar.
 5. Nieuwe leden machtigen bij aanmelding het secretariaat voor de automatische incasso van hun lidmaatschapsgeld. Dit wordt tijdens het kalenderjaar in twee contributietermijnen geïncasseerd: in het 4e kwartaal rond 15 oktober en in het 1e kwartaal rond 1 februari, tenzij dwingende redenen bestaan om hiervan af te wijken. Eén contributietermijn bedraagt dus de helft van het dan geldende volledige lidmaatschapsgeld.
 6. Opgave verplicht tot betaling.
 7. Het is mogelijk om een proefmaand vrijblijvend als kennismaking in de ateliers te werken. Schriftelijke aanmelding bij de secretaris, minstens 14 dagen voor eventuele aanvang van de proefmaand. Toewijzing gebeurt in overleg op basis van beschikbaarheid van plaatsen in een werkvorm. De kosten bedragen 1/6 deel van een volledige contributietermijn.

§ 2. Tussentijds aanmelden lidmaatschap

 1. Nieuwe leden die per 1 januari instromen betalen één volledige contributietermijn.
 2. Nieuwe leden die per 1 februari of per 1 november instromen betalen 2/3 van de lopende contributietermijn. De eerstvolgende contributietermijn wordt volledig voldaan.
 3. Nieuwe leden die per 1 maart of per 1 december instromen betalen 1/3 van de lopende contributietermijn. De eerstvolgende contributietermijn wordt volledig voldaan.
 4. Nieuwe leden die per 1 april, 1 mei of 1 juni instromen betalen per maand 1/6 van de contributietermijn die wordt geïncasseerd in het 1e kwartaal. Daarna betalen zij in de maanden juli, augustus en september per maand 1/6 van de contributietermijn die wordt geïncasseerd in het 4e kwartaal. Zij kunnen van de ateliers gebruik maken tijdens de ingeschreven dagdelen van hun werkvorm mits leden van de betreffende groep aanwezig zijn.
 5. Nieuwe leden die per 1 juli, 1 augustus of 1 september instromen betalen per maand 1/6 van de contributietermijn die wordt geïncasseerd in het 4e kwartaal. Zij kunnen van de ateliers gebruik maken tijdens de ingeschreven dagdelen van hun werkvorm mits leden van de betreffende groep aanwezig zijn.
 6. In alle bovengenoemde gevallen volgt bij voortzetting van het lidmaatschap de automatische incasso van de volgende contributietermijn in het 1e, of respectievelijk het 4e kwartaal.

§ 3. Tussentijds opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan tussentijds bij de secretaris schriftelijk worden opgezegd in de volgende gevallen onder 1, 2 en 3:

 1. Door nabestaanden bij overlijden.
 2. Bij ernstige ziekte die (naar verwachting) de komst naar en/of het gebruik van de ateliers belemmert voor de duur van minstens zes maanden.

2.a. Indien het lid na ziekteherstel verwacht terug te keren naar de vereniging, wordt tussentijds zijn/haar plaats in de gekozen werkvorm vrijgehouden tot een duur van maximaal zes maanden. Het lid moet dit (indien mogelijk) gelijktijdig met zijn/haar tussentijdse opzegging aangeven. Daarna gelden de bepalingen als onder § 2, ‘Tussentijds aanmelden lidmaatschap’.

 1. Bij verhuizing naar een adres dat buiten een straal van 20 km van Elsloo ligt.
 2. Lidmaatschap tijdelijk opschorten wegens drukke werkzaamheden of andere persoonlijke verplichtingen is niet mogelijk.
 3. In alle gevallen moet schriftelijk worden gemeld met ingang van welke datum het lidmaatschap wordt beëindigd, met een termijn van minstens 30 dagen voor de betreffende datum. Op grond hiervan wordt bepaald of er recht is op restitutie (zie § 4).
 4. In alle overige gevallen wordt het lidmaatschap schriftelijk beëindigd voor 1 juli van het lopende kalenderjaar (§ 1.4).

§ 4. Restitutie na tussentijds opzeggen lidmaatschap

 1. Indien een lid opzegt per 1 januari of per 1 oktober wordt de eerstvolgende contributietermijn niet geïnd dan wel gerestitueerd.
 2. Indien een lid opzegt per 1 februari of per 1 november wordt 2/3 van de lopende contributietermijn niet geïnd dan wel gerestitueerd.
 3. Indien een lid opzegt per 1 maart of per 1 december wordt 1/3 van de lopende contributietermijn niet geïnd dan wel gerestitueerd.
 4. Indien een lid opzegt per 1 april en de tussenliggende maanden tot 1 september wordt geen restitutie verleend over de maanden tot 1 oktober.
 5. Restitutie wordt alleen verleend in de gevallen als genoemd onder § 3. ‘Tussentijds opzeggen lidmaatschap’, 1 tot en met 3.

Download